คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 ที่อยู่ : 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 โทรศัพท์ : 02-954-7300 ต่อ 279 , 283 , 308 

 อีเมล : [email protected]


การติดต่อบุคลากรและหน่วยงานภายในคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

สำนักงานคณบดี

 
คณบดี 282
รองคณบดี 281
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 661
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 286
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละพัฒนาทางนิติศาสตร์ 287
เลขานุการคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ 279
คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
280,309
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (Center of Legal Counseling : CeLeC)
891
   
กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
271
ปริญญาตรี
สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
 
นางสาวศศิพัชร ด้วงอ่อน (เจ้าหน้าที่) 308
นางกานต์พิชชา ศรีเจริญ (เลขานุการหลักสูตร ภาคบัณฑิต) 271
ปริญญาโท
สำนักงานเลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 
นางสาวสุรีรัตน์  เจตน์ตะพุก  (เลขานุการหลักสูตร) 283
นางสาวจิรากร อ่ำจันทร์ (เจ้าหน้าที่) 428,574
นายจีระนันท์์  ทองเสน่ห์ (เจ้าหน้าที่) 570
ปริญญาเอก
สำนักงานเลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 
นางสาวสุรีรัตน์  เจตน์ตะพุก (เลขานุการหลักสูตร) 283