รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์

ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

 

การศึกษา

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพฯ สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2526
 • ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2530
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2533
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแปล : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2534
 • Master’s degree in Commercial Law (LL.M.) : Aberdeen University, The UK สำเร็จการศึกษาในปี ค.ศ. 1992 (ได้รับทุนการศึกษาส่วนหนึ่งจาก Aberdeen University และ British Council)
 • Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) : The University of Edinburgh, The UK สำเร็จการศึกษาในปี ค.ศ. 2006 (ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายสุนัยและวิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 – 2534
 • ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายบรรจงและวิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 – 2537
 • อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 – 2543 ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2543
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เป็นอาจารย์ผู้ได้รับการรับรองคุณภาพการสอนระดับ “ดีมาก” สอนในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติและภาคบัณฑิต) ระดับปริญญาโท (วิชากฎหมายภาษีอากรชั้นสูง กฎหมายการคลังชั้นสูง ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย และบัณฑิตสัมมนา) ระดับปริญญาเอก (วิชาระเบียบวิจัยทางนิติศาสตร์) และวิทยากรผู้อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายระดับปริญญาเอก รวมทั้งสอนในระดับปริญญาตรี (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ให้แก่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ปัจจุบัน)
 • อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ปัจจุบัน)
 • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ นักกฎหมาย (อดีต)
 • อาจารย์สอนเสริม สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ กฎหมายนิติกรรมสัญญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายครอบครัว กฎหมายมรดก กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายภาษีอากรให้แก่บุคคลและนิติบุคคลต่างๆ (ปัจจุบัน)
 • นักแปลเอกสารไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย (ปัจจุบัน-ได้รับทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติให้แปลหนังสือชื่อ Dictionary of Taxation จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
 • ผู้อ่านประเมินบทความวิชาการ/บทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วารสารนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ปัจจุบัน) และวารสารของมหาวิทยาลัยบูรพา (อดีต)
 • นักวิจัย (ปัจจุบัน)
 • วิทยากรพิเศษ (ปัจจุบัน) เช่น
  • เคยบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สำหรับนักออกแบบ” ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • เคยเป็นวิทยากรให้แก่ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่จัดเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “การเขียนตำราทางวิชาการ” ซึ่งมีเนื้อหาส่วนหนึ่งเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ประสบการณ์ด้านการเขียนหนังสือ

 • เป็นบรรณาธิการวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฉบับพิเศษครบรอบ 15 ปี
 • เขียนหนังสือชื่อ “ลิขสิทธิ์ : หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองและแสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์” จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์วิญญูชน ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2555 (จำนวน 264 หน้า)
 • เขียนตำราชื่อ “สิทธิบัตร : หลักกฎหมายและแนววิธีปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์” จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2555 (จำนวน 601 หน้า) ตำราเล่มนี้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยได้รับรางวัลในวันสถาปนาและรำลึกถึงผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และได้รับทุนอุดหนุนการแต่งตำราจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นอกจากนี้ ตำราเล่มนี้ได้รับการวิจารณ์ว่าเป็นหนังสือเด่นในคอลัมน์วรรณกรรมโดยชนิตร ภู่กาญจน์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555
 • เขียนตำราชื่อ “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : หลักการและบทวิเคราะห์” จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2555 (จำนวน 288 หน้า)พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2556 (จำนวน 288 หน้า) ตำราเล่มนี้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยได้รับรางวัลในวันสถาปนาและรำลึกถึงผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และได้รับทุนอุดหนุนการแต่งตำราจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เขียนและเรียบเรียงเอกสารคำสอนวิชากฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เป็นหนึ่งในผู้เขียนบทความตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ “การบริหารจัดการ แนวคิดและทางเลือกร่วมสมัย” จัดพิมพ์โดยศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เป็นหนึ่งในผู้เขียนบทความตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ “วิถีเอเชีย: ทางเลือกใหม่ในการบริหารจัดการ” จัดพิมพ์โดยศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เป็นหนึ่งในผู้เขียนผลงานวิชาการตีพิมพ์ในหนังสือชื่อ “การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2” จัดพิมพ์โดยคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • มีบทความตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องรวมนับแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึงปัจจุบันในวารสารทางกฎหมาย เช่น บทบัณฑิตย์ ดุลพาห วารสารของสภาทนายความ นักบริหาร (วารสารของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ) วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช และสรรพากร-สาส์น (วารสารของกรมสรรพากร) (บทความส่วนใหญ่ตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมา- ธิราช และสรรพากรสาส์น) (บทความเรื่องล่าสุดได้รับการตีพิมพ์ในสรรพากรสาส์น ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556)
 • วิจัยและเขียน Ph.D. Thesis ชื่อเรื่อง “Legal Solutions to the Conflict between Equity of Income Redistribution and Economic Efficiency of Taxation in relation to Personal Income Tax Law in Thailand and The United Kingdom”
 • ปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) กำลังเขียนและเรียบเรียงหนังสือชื่อ “การเสียภาษีของคู่สมรสอย่างประหยัด (ทฤษฎี-สู่-ปฏิบัติ)”