ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวจารี เรี่ยวเเรงกุศล

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

 

การศึกษา

 • LL.M. The Pennsylvania State University – The Dickinson School of Law, U.S.A. Concentration: Corporation and Commercial Law
 • LL.M. Case Western Reserve University School of Law, U.S.A. Concentration: Intellectual Property Law
 • LL.B. Assumption University (ABAC), Thailand

ประกาศนียบัตร:

 • การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง, ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • การอบรมหลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ, ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • The China-ASEAN  Legal Training Base, Guangxi, China
 • Certificate Law and Computer portion of the language and law program , ESL Language Centers,  Case Western Reserve University, U.S.A.
 • American Language Program (ALP), California State University, Fullerton, U.S.A.

ผลงานวิชาการ :   

 • บทความวิจัยเรื่อง การขยายการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน, วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • บทความวิชาการเรื่อง กฎหมายเครื่องหมายการค้ากับการคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณ์, วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  นักวิจัยร่วม

 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทประกันชีวิตและวินาศภัย,
           ผู้สนับสนุนงบประมาณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
 • โครงการศึกษาความเหมาะสมของเพศหญิงในการพัฒนาปฏิบัติงานของตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ
           ผู้สนับสนุนงบประมาณ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • โครงการประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริการและธรรมภิบาลของ ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2558
           ผู้สนับสนุนงบประมาณ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • โครงการจัดทำดัชนีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการเข้าถึงความยุติธรรม
           ผู้สนับสนุนงบประมาณ   สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ให้บริการและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559
          ผู้สนับสนุนงบประมาณ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • โครงการการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการตัดสินใจเชิงนโยบายของหน่วยงานส่วนกลางปี พ.ศ. 2559
          ผู้สนับสนุนงบประมาณ  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • โครงการสำรวจข้อมูล/ปัจจัยที่สามารถสะท้อนความคุ้มค่าในการลงทุนของภาครัฐในการจัดตั้งหน่วยงานเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชน พร้อมจัดทำหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ตามแผนการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม
          ผู้สนับสนุนงบประมาณ  สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • โครงการจัดทำดัชนีตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์แผนแม่บท การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2561
          ผู้สนับสนุนงบประมาณ   สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทำวิจัยเรื่อง การขยายการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน