อาจารย์ ดร.บุญญภัทร์​ ชูเกียรติ

อาจารย์ประจำ

 

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ผู้อํานวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สํานักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (ธันวาคม ๒๕๖๐ – มิถุนายน ๒๕๖๕)
 • ผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  (สิงหาคม ๒๕๕๗ – เมษายน ๒๕๖๒)
 • ผู้ช่วยอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (มิถุนายน ๒๕๕๒ – มิถุนายน ๒๕๕๖)
 • ผู้ช่วยเลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
  (๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

ประวัติการศึกษาอบรม

 • หลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ ๑๐ สถาบันพระปกเกล้า ๒๕๕๘
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ ๑๗ มูลนิธิ สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ๒๕๖๓

กิจกรรมและผลงานที่ผ่านมา

 • ที่ปรึกษาที่ประชุมนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Unity of Juristic Students of Thailand : UJUST)
 • รองประธานกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙
 • บรรณาธิการหนังสือรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ๒๕๕๐
 • รางวัลนักศึกษาผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ผลงานทางวิชาการ

 • โครงการวิจัยเรื่อง “การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ตาม บทบัญญัติมาตรา ๑๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” เสนอสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (รอง ศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “องค์ความรู้และเครื่องมือสําหรับการตรวจสอบความ จําเป็นในการตรากฎหมาย” เสนอสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๔ (ผู้ช่วย นักวิจัย) (รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อยกระดับสํานักงานบริหารกองทุนฯ เป็นนิติบุคคล โดยมี โครงสร้างอัตรากาลังพร้อมสวัสดิการที่เหมาะสม” เสนอสํานักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ จัดตั้งส่วนราชการให้มีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตาม ยุทธศาสตร์ชาติ” เสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พ.ศ. ๒๕๖๓ (นักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้า โครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเกิดแนว ทางการจัดสมดุลกรณีพิพาทของมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน” เสนอสถาบันคลัง สมองของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ (นักวิจัย) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์ สวัสดิ์กุล หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “สิทธิของประชาชนและชุมชนในการฟ้องร้อง หน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕” เสนอ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์คดีพิพาท ในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย” เสนอสถาบันคลังสมองของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นักวิจัย) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล หัวหน้า โครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารและแนวทางในการ พัฒนาพื้นที่เกาะสมุย” เสนอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ (ผู้ช่วย นักวิจัย) (รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการแปลพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับ ใหม่และการจัดทําคําอธิบายในแต่ละมาตรา” เสนอกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบ ของแสตมป์สรรพสามิต” เสนอกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๐ (นักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “การจัดทําร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” เสนอการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการแปลร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต และร่างกฎหมายภาษีสรรพสามิตระดับอนุบัญญัติตลอดจนการประชุมทาง วิชาการเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายภาษีสรรพสามิต” เสนอกรม สรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์และยกร่างระเบียบว่าด้วยการ พัสดุของเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทําของ พ.ศ. ....” เสนอกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “ โครงการจัดทําอนุบัญญัติให้สอดคล้องกับประมวล กฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ” เสนอกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้า โครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “การระงับข้อพิพาทการเลือกตั้ง” เสนอต่อ โครงการ พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) พ.ศ.๒๕๕๖ (นักวิจัย) (รองศาสตราจารย์ ดร. โคทม อารียา หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต กิจการโทรคมนาคมอย่างเป็นระบบ” เสนอกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้า โครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “มาตรการในการริบของกลาง : เปรียบเทียบหลัก กฎหมายและคําพิพากษาต่างประเทศ” เสนอต่อ สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท หัวหน้า โครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการส่งเสริมหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนที่ ดําเนินงานรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR ) ด้านการศึกษา” เสนอต่อ สํานักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้า โครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการ ทุจริตในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการ” เสนอต่อ คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (รองศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • หนังสือรวมบทความทางวิชาการ “นิติรัฐ – นิติธรรม” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ผู้ช่วยบรรณาธิการ)
 • หนังสือรวมบทความทางวิชาการ “การบังคับใช้กฎหมายย้อนหลัง” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๒ (ผู้ช่วยบรรณาธิการ)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง

ความรู้ความสามารถอื่น

 • การเขียนหนังสือราชการ การประสานงาน และงานเลขานุการ

ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ

 • ภาษาอังกฤษ