อาจารย์บุญญภัทร์ ชูเกียรติ

อาจารย์ประจำ

 

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖
 • กำลังศึกษา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (ธันวาคม ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน)
 • ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  (สิงหาคม ๒๕๕๗ – เมษายน ๒๕๖๒)
 • ผู้ช่วยอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (มิถุนายน ๒๕๕๒ – มิถุนายน ๒๕๕๖)
 • ผู้ช่วยเลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
  (๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
 • อาจารย์พิเศษ (มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี)

ประวัติการศึกษาอบรม

 • หลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานนของสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ ๑๐
  สถาบันพระปกเกล้า ๒๕๕๘
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ ๑๗
  มูลนิธิ สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ๒๕๖๓

กิจกรรมและผลงานที่ผ่านมา

 • ที่ปรึกษาที่ประชุมนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์แห่งประเทศไทย
  (The Unity of Juristic Students of Thailand : UJUST)
 • รองประธานกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙
 • บรรณาธิการหนังสือรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ๒๕๕๐
 • รางวัลนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ผลงานทางวิชาการ

 • โครงการวิจัยเรื่อง “การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญตาม บทบัญญัติมาตรา ๑๔๔
  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
  เสนอสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  พ.ศ. ๒๕๖๔ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (รอง ศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อยกระดับ
  สำนักงานบริหารกองทุนฯ เป็นนิติบุคคล โดยมี โครงสร้างอัตรากาลังพร้อมสวัสดิการที่เหมาะสม”

  เสนอสำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ผู้ช่วยนักวิจัย)
  (ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ จัดตั้งส่วนราชการให้มีความยืดหยุ่น
  เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตาม ยุทธศาสตร์ชาติ”
  เสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
  พ.ศ. ๒๕๖๓ (นักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้า โครงการวิจัย
 • โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเกิดแนว ทางการจัดสมดุลกรณีพิพาทของมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน”
  เสนอสถาบันคลัง สมองของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ (นักวิจัย) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์ สวัสดิ์กุล หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “สิทธิของประชาชนและชุมชนในการฟ้องร้อง หน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
  ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕”
  เสนอ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๒
  (นักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์คดีพิพาท ในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย”
  เสนอสถาบันคลังสมองของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (นักวิจัย) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล หัวหน้า โครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษารูปแบบการบริหารและแนวทางในการ พัฒนาพื้นที่เกาะสมุย” เสนอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  พ.ศ.๒๕๖๑ (ผู้ช่วย นักวิจัย) (รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการแปลพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับ ใหม่และการจัดทำคำอธิบายในแต่ละมาตรา”
  เสนอกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๐ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบ ของแสตมป์สรรพสามิต” เสนอกรมสรรพสามิต
  กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๐ (นักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “การจัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
  เสนอการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการแปลร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต และร่างกฎหมายภาษีสรรพสามิตระดับอนุบัญญัติ
  ตลอดจนการประชุมทาง วิชาการเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายภาษีสรรพสามิต ”
  เสนอกรม สรรพสามิต กระทรวงการคลัง
  พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์และยกร่างระเบียบว่าด้วยการ พัสดุของเงินทุนหมุนเวียน
  การผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ พ.ศ. ....”
  เสนอกรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๘
  (ผู้ช่วยนักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “ โครงการจัดทำอนุบัญญัติให้สอดคล้องกับประมวล กฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่”
  เสนอกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๗ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้า โครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “การระงับข้อพิพาทการเลือกตั้ง” เสนอต่อ โครงการ พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
  พ.ศ.๒๕๕๖ (นักวิจัย) (รองศาสตราจารย์ ดร. โคทม อารียา หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต กิจการโทรคมนาคมอย่างเป็นระบบ”
  เสนอกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้า โครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “มาตรการในการริบของกลาง : เปรียบเทียบหลัก กฎหมายและคำพิพากษาต่างประเทศ”
  เสนอต่อ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท หัวหน้า โครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการส่งเสริมหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนที่ ดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคม
  (Corporate Social Responsibility : CSR ) ด้านการศึกษา”
  เสนอต่อ สำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ
  พ.ศ. ๒๕๕๕ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ หัวหน้า โครงการวิจัย)
 • โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการ ทุจริตในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการ”
  เสนอต่อ คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ (ผู้ช่วยนักวิจัย) (รองศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ หัวหน้าโครงการวิจัย)
 • หนังสือรวมบทความทางวิชาการ “นิติรัฐ – นิติธรรม” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ผู้ช่วยบรรณาธิการ)
 • หนังสือรวมบทความทางวิชาการ “การบังคับใช้กฎหมายย้อนหลัง” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๒ (ผู้ช่วยบรรณาธิการ)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง

ความรู้ความสามารถอื่น

 • การเขียนหนังสือราชการ การประสานงาน และงานเลขานุการ

ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ

 • ภาษาอังกฤษ