รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

 

การศึกษา

 • Doctorat de 3e cycle en Droit International et Européen (Mention très bien), Université des Sciences Sociales de Toulouse, France.
 • Diplôme des Etudes Approfondies (D.E.A.), Université des Sciences Sociales de Toulouse, France.
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • “The Summer Program in United States Law and Legal Institutions” University of Wisconsin – Madison Law School, Wisconsin, U.S.A. 2002.

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า 2551
 • โรงเรียนราชินี แผนกศิลป์ภาษาฝรั่งเศส

หลักสูตรอบรม

 • “The International Symposium on Intellectual Property and International Trade in the New Millennium” จัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 2542
 • “แนวปฏิบัติและเทคนิคชั้นสูงเกี่ยวกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา” จัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 2543
 • “กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ : ภาคปฏิบัติและการดำเนินคดีการค้าระหว่างประเทศ” จัดโดยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2546
 • “Integrated Marketing Communication” จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2548
 • “Training the Trainers: Personality Development” จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2549
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเจรจาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิผล” จัดโดยสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม 2550

ประวัติการทำงาน

 • รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2541 – 2554
 • เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2538 – 2540
 • รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 2530 - 2537
 • ผู้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ “The Two-Day Intensive Course: Legal Guidance for Foreigners: Investing, Working and Living in Thailand” คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 -2550
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรอบรม “กฎหมายปกครอง” ให้แก่พนักงานการประปานครหลวง พ.ศ.2553
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรอบรม “กฎหมายสำหรับผู้บริหารทรัพยากรบุคคล” ให้แก่บุคคลทั่วไป พ.ศ.2554
 • ผู้จัดการแข่งขัน The 2012 Jessup International Law Moot Court Competition รอบคัดเลือกในประเทศไทย (Thailand National Round) ประจำปี พ.ศ.2555 สถานที่คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 • วิทยากรประจำศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพ (Career Prep.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการกำกับโครงการวิจัยองค์ความรู้อาเซียน เรื่อง “ความพร้อมของแรงงานไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ทุนวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยของสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
 • เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานพระบาท
 • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (The King’s Cup Thailand Open Dancesport Championships IDSF International Open Standard and Latin) สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และบริษัททรูวิชั่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งอื่นๆ

 • อุปนายกสมาคมนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • กรรมการบริหารสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส
 • กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าราชินี
 • นายกสโมสรโรตารีสาทร ภาค 3350 ปี 2012-2013

งานสอน

 • ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)
 • กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)
 • บัณฑิตสัมมนาในกฎหมายเอกชนและธุรกิจ (ระดับปริญญาโท)
 • กฎหมายและจริยธรรมการท่องเที่ยว (ระดับปริญญาโท)
 • กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง
 • กฎหมายเศรษฐกิจสหภาพยุโรป
 • กฎหมายเศรษฐกิจ
 • กฎหมายสิทธิมนุษยชน

งานวิจัย

 • “การประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านตามอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบต่อการประมงของประเทศไทย” ทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2540
 • “มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ศึกษาเฉพาะกรณีอุทยานแห่งชาติ” ทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2547
 • “ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท” (คณะผู้วิจัย) ทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2547
 • “โครงการติดตาม ประเมินผล และพัฒนารูปแบบและแนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล (5 มาตรการ) ปีงบประมาณ 2549” (คณะผู้วิจัย) ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2549
 • “โครงการติดตาม ประเมินผล และพัฒนารูปแบบและแนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล (4 มาตรการ)ปีงบประมาณ 2550” (คณะผู้วิจัย) ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2550
 • “อำนาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ” (คณะผู้วิจัย) ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2551
 • “แนวทางการบูรณาการข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” (คณะผู้วิจัย) ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2552
 • “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในมาตรการต่างๆ” (คณะผู้วิจัย) ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2552
 • “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญา” (คณะผู้วิจัย) ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2552

ตำรา

 • กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง สำนักพิมพ์วิญญูชน
 • กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สำนักพิมพ์วิญญูชน
 • กฎหมายสหภาพยุโรป สำนักพิมพ์วิญญูชน

บทความ

 • “ยุโรปตลาดเดียว : การข่มขู่หรือท้าทายสำหรับอาเซียน” วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 มิถุนายน – กันยายน 2535
 • “ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่ประเทศไทยจะให้สัตยาบันอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982” หนังสือรพีรำลึก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2540
 • “มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติ” วารสารกฎหมายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2550
 • “กฎบัตรอาเซียน : บูรณาการของอาเซียน ก้าวย่างโดยมีแบบอย่างของสหภาพยุโรปหรือไม่” จุลสารคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
 • “การใช้เขตอำนาจของรัฐต่อผู้กระทำความผิดโดยวิธีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน” วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 74 กันยายน – ธันวาคม 2553
 • “มาตรการทางการค้าของสหภาพยุโรปต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทย”วารสารสหศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มีนาคม – สิงหาคม) 2553
 • “เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน : ผลกระทบอย่างไรต่อไทย” วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) 2553
 • “พลังความร่วมมือในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน : ปัญหาท้าทายความสำเร็จ” วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม) 2555