ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ที่ประสบความสำเร็จ

ดร.ปัญญา อุดชาชน
(ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ)

คุณพจนา มาโนช
(ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเอกชล 1 เเละโรงพยาบาลเอกชล 2)

ดร.สมาน ตั้งทองทวี
(กรรมการผู้จัดการ บริษัทสำนักงานกฎหมาย อะดอเรร์ จำกัด)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม

ท่านธนภัทร ศรุตานนท์

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล
(เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)

คุณกฤษณะ มิ่งทองคำ

นางสาวนฤชล เขื่อนยัง

นายวรากร เจตนเสน

 

1 นาย ทรงพล สุวรรณพงศ์ อัยการประจำเเผนกคดีเด็กเเละเยาวชน สำนักงานอัยการสูงสุด
2 นางสาว พิมล เกษมเสาวภาคย์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
3 นาย ณัฏฐพล จำปาศรี คณบดีคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข
4 นาย สุวัตติ์ ไกรสกุล ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
5 นาย เยี่ยม อรุโรทัยวิวัฒน์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการ สำนักงานประธานศาลปกครองสูงสุด
6 ดร. อรนุช แสงสุริยจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น
7 นางสาว ยุวดี ซันซื้อ เจ้าของธุรกิจวรรณาภกา อพาร์เม้นต์
8 นาย สิทธิชัย จามิกรณ์ ประธานบริษัท เอลซี ยูสคาร์ เเละเจ้าของฟาร์มวัว เจ เค พยมเเลนด์
9 ดร. สมาน ตั้งทองทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัทสำนักงานกฎหมาย อะดอเรร์ จำกัด

 


รายนามศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ สอบได้ผู้พิพากษา เเละอัยการ

(ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพิ่มเติมรายชื่อ)

 

ผู้พิพากษา
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 ท่าน กัญญาภัทร ทิพย์บุญทรัพย์
2 ท่าน กันยารัตน์  รูปสมศรี
3 ท่าน จีรพงษ์ ตรงวานิชนาม
4 ท่าน ชัญญาณิจฉ์ ปิยเธียรสวัสดิ์
5 ท่าน ณัฐนิตา ธรรมกิตติคุณ
6 ท่าน ถิรโรจน์  สายเพ็ชร์
7 ท่าน ธนภัทร นิติธนาภัทร
8 ท่าน ธีริทธิ์ ยอดสุวรรณ
9 ท่าน นัชชา เวทย์วิไล
10 ท่าน นิธิพัฒน์ เรืองวิวัฒนโรจน์
11 ท่าน บทมรัตน์ ธำรงเวียงผึ้ง
12 ท่าน บุษกร เจริญเลิศ
13 ท่าน ปภาวรินทร์ จีนสลุต
14 ท่าน ปวรรษ กมลเสรีรัตน์
15 ท่าน ปีราณา ธิวาคำ
16 ท่าน ภาณุพันธุ์ รักวงษ์
17 ท่าน มนัสนันทน์ เจริญเลิศ
18 ท่าน มินตรา บัวทอง
19 ท่าน วสันต์ บุญประจักษ์
20 ท่าน วัชรากร คงนิล
21 ท่าน วุฒิศักดิ์ เอมะสุวรรณ
22 ท่าน ศริล วรประทีป
23 ท่าน สิริสิทธิ์ อนันตสมบูรณ์
24 ท่าน อภิรัฐ บุญทอง
25 ท่าน อัครพัฒน์ ชัยสุวรรณ

 

อัยการ
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล
1 ท่าน กฤตภาส ศรีสุข
2 ท่าน กฤษฎา โพธิสาขา
3 ท่าน กฤษฎีก์ ฉายาวุฒิพงศ์
4 ท่าน กฤษณ์ ธนนิมิตร
5 ท่าน กันยารัตน์ รูปสมศรี
6 ท่าน กุลรดา วุฒิสารวัฒนา
7 ท่าน เกียรติกิตติ ธูปบูชา
8 ท่าน คณิตศรี คงทอง
9 ท่าน คุณนิธิ จึงสมาน
10 ท่าน จารุกิตต์ โพธิ์ชัย
11 ท่าน จิตภัทร พุ่มหิรัญ
12 ท่าน ชยพล สุวรรโกตา
13 ท่าน ว่าที่ร้อยตรี ชินเชาว์ เอื้ออารีตระกูล
14 ท่าน ชุติมา สมจิตต์
15 ท่าน ชุมพล กอบกุลธร
16 ท่าน โชติ จ้ายหนองบัว
17 ท่าน ซันมา สมาเด้ะ
18 ท่าน ฐนนันท์ มาบุญมี
19 ท่าน ฐิติรัตน์ เกตุราทร
20 ท่าน ณัฐชนน ธนศิโรรัตน์
21 ท่าน ณัฐพล เสถียรคงคา
22 ท่าน ธนธรรม เจริญเลิฯ
23 ท่าน ธนพร ชื่นพัฒนรัฐ
24 ท่าน ธรรมจักร์ เฉลิมนนท์
25 ท่าน ธรรมรงค์ สุขไชยะ
26 ท่าน นวพล เอี่ยมสอาด
27 ท่าน นิธาน์ พงศาปาน
28 ท่าน นิธิพัฒน์ เรืองวิวัฒนโรจน์
29 ท่าน ปฏิพัทธิ์ หนูเกื้อ
30 ท่าน ปัณณวิช ประจวบลาภ
31 ท่าน ปาริมา คงสุจริต
32 ท่าน ปุณณดา บุญจันทร์
33 ท่าน พรรณทิพย์ ฉันทะดำรงรัตน์
34 ท่าน พาขวัญ จารุทัศน์
35 ท่าน พิทยา เขียวดอกน้อย
36 ท่าน ว่าที่ร้อยตรี พงษ์เทพ ทรัพย์ศรี
37 ท่าน แพรวขวัญ อาจกล้า
38 ท่าน ภัทรภร เปี่ยมทองคำ
39 ท่าน ภัทริน รินทร์ธราศรี
40 ท่าน ภาณุพล บุรพันธ์
41 ท่าน วัฒนาพร เอื้อกิตติโรจน์
42 ท่าน วิชยาภรณ์ ชูรัตน์
43 ท่าน ศจีพร แต้มแก้ว
44 ท่าน ศศิวิมล สิทธิโชค
45 ท่าน ศิริชัย หาญเทอดพงษ์ชัย
46 ท่าน ศิริพร อนันตเสถ
47 ท่าน ศุภากร วงศ์วิลาวัลย์
48 ท่าน สมุทร ลีเพชรสกุล
49 ท่าน สะอาด น้อยจันทึก
50 ท่าน สัญชัย ดุจดำเกิง
51 ท่าน สิทธิ โสภณภิรมย์
52 ท่าน สิทธิโชค เอียดทวี
53 ท่าน สิริสิทธิ์ อนันตสมบูรณ์
54 ท่าน เสกสรร จันทรพิทักษ์
55 ท่าน โสภาคย์ วินิจนัยภาค
56 ท่าน อธิชัย ยงคะอักษร
57 ท่าน อรรจน์ ขาวแสง
58 ท่าน อรรถพล ประสงค์ดำรงกลุ
59 ท่าน เอก บุญตัน