ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ที่ประสบความสำเร็จ

ดร.ปัญญา อุดชาชน
(ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ)

คุณพจนา มาโนช
(ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเอกชล 1 เเละโรงพยาบาลเอกชล 2)

คุณสมาน ตั้งทองทวี
(กรรมการผู้จัดการ บริษัทสำนักงานกฎหมาย อะดอเรร์ จำกัด)

อาจารย์อิงครัต ดลเจิม

ท่านธนภัทร ศรุตานนท์

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล
(เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)

คุณกฤษณะ มิ่งทองคำ

นางสาวนฤชล เขื่อนยัง

นายวรากร เจตนเสน

นายทรงพล สุวรรณพงศ์                       อัยการประจำเเผนกคดีเด็กเเละเยาวชน สำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาวนิมล เกษมเสาวภาคย์                อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

นายณัฏฐพล จำปาศรี                          คณบดีคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข

นายสุวัตติ์ ไกรสกุล                             ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

นายเยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์                     พนักงานคดีปกครองชำนาญการ สำนักงานประธานศาลปกครองสูงสุด

ดร.อรนุช  เเสงสุริยจันทร์                      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่่น

คุณยุวดี  ชันซื่อ                                  เจ้าของธุรกิจวรรณาภกา อพาร์เม้นต์

นายสิทธิชัย จามิกรณ์                           ประธานบริษัท เอลซี ยูสคาร์ เเละเจ้าของฟาร์มวัว เจ เค พยมเเลนด์

ดร.สมาน ตั้งทองทวี                             กรรมการผู้จัดการ บริษัทสำนักงานกฎหมาย อะดอเรร์ จำกัด


รายนามศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ สอบผู้พิพากษา เเละอัยการ

ผู้พิพากษา

1. ท่านอัครพัฒน์ ชัยสุวรรณ

2. ท่านสิริสิทธิ์ อนันตสมบูรณ์

3. ท่านกันยารัตน์ รูปสมศรี

4. ท่านนิธิพัฒน์ เรืองวิวัฒนโรจน์

5. ท่านปีราณา ธิวาคำ

6. ท่านวัชรากร คงนิล

7. ท่านวสันต์ บุญประจักษ์

8. ท่านมนัสนันทน์ เจริญเลิศ

9. ท่านปภาวรินทร์ จีนสลุต

10. ท่านณัฐนิตา ธรรมกิตติคุณ

อัยการ

1. ท่านปฏิพัทธิ์ หนูเกื้อ

2. ท่านกฤษฎีก์ ฉายาวุฒิพงศ์

3. ท่านกฤษณ์ ธนนิมิตร

4. ท่านกันยารัตน์ รูปสมศรี

5. ท่านปัณณวิช ประจวบลาภ

6. ท่านปุณณดา บุญจันทร์

7. ท่านกุลรดา วุฒิสารวัฒนา

8. ท่านว่าที่พันตำรวจตรี พงษ์เทพ ทรัพย์ศรี

9. ท่านเกียรติกิตติ ธูปบูชา

10. ท่านพาขวัญ จารุทัศน์

11. ท่านเเพรวขวัญ อาจกล้า

12. ท่านจิตภัทร พุ่มหิรัญ

13. ท่านภาณุพล บุรพันธ์

14. ท่านเอก บุญตัน

15. ท่านนิธาน์ พงศาปาน

16. ท่านชุมพล กอบกุลธร

17. ท่านวัฒนาพร เอื้อกิตติโรจน์

18. ท่านนิธิพัฒน์ เรืองวิวัฒนโรจน์

19. ท่านศจีพร เเต้มเเก้ว

20. ท่านณัฐพล เสถียรคงคา

21. ท่านศิริชัย หาญทอดพงษ์ชัย

22. ท่านศิริพร อนันตเสถ

23. ท่านอรรจน์ ขาวเเสง

24. ท่านสมุทร ลีเพชรสกุล

25. ท่านสิทธิ โสภณภิรมย์

26. ท่านสิริสิทธิ์ อนันตสมบูรณ์

27. ท่านธรรมรงค์ สุขไขยะ

28. ท่านโสภาคย์ วินิจนัยภาค

29. ท่านศศิวิมล สิทธิโชค

30. ท่านกฤตภาส ศรีสุข

31. ท่านพรรณทิพย์ ฉันทะดำรงรัตน์

32. ท่านคณิตศร คงทอง

33. ท่านนิธิ จึงสมาน

34. ท่านโชติ จ้ายหนองบัว

35. ท่านปาริมา คงสุจริต

36. ท่านอธิชัย ยงคะอักษร

37. ท่านอรรถพล ประสงค์ดำรงกุล

38. ท่านนวพล เอี่ยมสอาด

39. ท่านกฤษฎา โพธิสาขา

40. ท่านณัฐชนน ธนศิโรรัตน์

41. นายชยพล สุวรรณโกตา

42. ท่านว่าที่ร้อยตรี ชินเชาวน์ เอื้ออารีตระกูล

43. ท่านชุติมา สมจิตต์

44. ท่านเสกสรร จันทรพิทักษ์