รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

 

การศึกษา

 • น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • น.ม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  (Modern Real Estate Business) คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

 • อาชญาวิทยาและทัณวิทยา ได้รับทุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.๒๕๖๐
 • อาชญาวิทยาและทัณวิทยา พิมพ์ครั้งที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม กรุงเทพ:วิญญูชน ๒๕๕๗
 • กฎหมายอาญาภาคความผิด พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว พิมพ์ครั้งที่๓ แก้ไขเพิ่มเติม กรุงเทพฯ:วิญญูชน ๒๕๕๒

ตำรา

งานวิจัยเดี่ยว

 • กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัว เเละชุมชนเพื่อหันเหคดีเด็ก เเละเยาวชน โดยไม่ต้องขึ้นสู่ศาลเยาวชนเเละครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๑ (ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 • การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการสอนโดยใช้การสอนที่หลายรูปแบบในวิชากฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

งานวิจัยร่วมกับคณะ

 • การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมผ่านเครื่องมือการประเมินผล การบังคับใช้กฎหมาย (คณะผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิลัยจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑)
 • การยอมรับและการบังคับตามคำชี้ขาดทางการค้าพาณิชย์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (คณะผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐)
 • ศึกษาและวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายเทคโนโลยีช่วยการเจริญพ์นธ์ (คณะผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจลัณฑิตย์ พ.ศ. ๒๕๕๙)
 • สถานการณ์ปัญหาและพัฒนารูปแบบแนวทางของกฎหมายบังคับโทษจำคุกในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔(คณะผู้วิจัยได้รับทุนการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • อำนาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๒(คณะผู้วิจัยได้รับทุนการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม)
 • โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๑ (คณะผู้วิจัยได้รับทุนการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม)
 • โครงการติดตามประเมินผล เเละพัฒนารูปแบบ เเละเเนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล พ.ศ. ๒๕๕๐(คณะผู้วิจัยได้รับทุนการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม)
 • โครงการติดตามประเมินผลเเละพัฒนารูปแบบเเละเเนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล พ.ศ. ๒๕๔๙ (คณะผู้วิจัยได้รับทุนการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม) โครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ )

บทความ

 • ศึกษาและวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์
 • พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ ๑ มิถุนายน-สิงหาคม ฉบับที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕
 • การปฏิเสธการรักษาของผู้ป่วยในวาระสุดท้ายเพื่อจะตายอย่างมีศักดิ์ศรีกับความรับผิดทางอาญาของเเพทย์ วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕
 • การคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยกับการกระทำของแพทย์ ในการตรวจสภาวะติดเชื้อไวรัสเอชไอวีจากเลือดของผู้ป่วย จุลสารคณะนิติศาสตร์ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

งานตำราตีพิมพ์

 • อาชญาวิทยาเเละทัณฑวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : วิญญูชน 2563

งานวิจัย

 • งานวิจัย เรื่องการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมผ่านเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย คณะผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561
 • งานวิจัย เรื่องการยอมรับและการบังคับตามคำชี้ขาดทางการค้าพาณิชย์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน คณะผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561

บทความวิชาการ

 • หลักการกำหนดความผิดอาญาและหลักการกำหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่35 ฉบับที่3 กรกฎาคม – กันยายน 2564. . THE PRINCIPLE OF DEFINING CRIMINAL OFFENSE AND PRINCIPLES OF DEFINING CRIMINAL PENLTY IN ENACTING LAWS SUTHIPARITHAT JOURNAL VOL. 35 NO. 3 July - September 2021)
 • เหตุผลในการบัญญัติความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้กับลักษณะของการกระทำที่เป็นการเพิ่มการก่ออันตรายให้เกิดความตายหรืออันตรายสาหัส. วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่33 ฉบับที่108 ตุลาคมคม – ธันวาคม 2562. (JURISTIC MEDTHOD INTERNATIONAL OF THAI CRIMINAL. SUTHIPARITHAT JOURNAL VOL. 33 NO. 108 October - November 2019)
 • การดำเนินกระบวนการพิจารณาดีของศาลเยาวชนและครอบครัวกรณีที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดอาญาร้ายแรงตามกฎหมายของประเทศไทย วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับพิเศษ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2562.
 • นิติวิธีการตีความกฎหมายอาญาของประเทศไทย. วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่33 ฉบับที่107 กรกฎาคม - กันยายน 2562. (JURISTIC MEDTHOD OF INTERNATIONAL OF THAI CRIMINAL SUTHIPARITHAT JOURNAL VOL33 NO.107 July-September 2019)
 • Determining the offense of indecent act to be a state criminal offense .PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 58(4), ISSN 1553 - 6939 Article Received: 22th November, 2020; Article Revised: 26th March, 2021; Article Accepted: 26th April, 2021 (Scopus Psychology and Education Q4)
 • การกำหนดเหตุฉกรรจ์เกี่ยวกับการกระทำที่ใช้วิธีการที่ร้ายแรงและเป็นอันตรายกว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นกรณีธรรมดาให้ต้องระวางโทษหนักขึ้น วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2564. (GRAVITY ON OFFENSE OF ASSAULT THAT USES A METHOD THAT IS MORE SERIOUS AND MORE DANGEROUS THAN OFFENSE OF ASSAULT IN ORDINARY ON HEAVIER PUNISHMENT. SUTHIPARITHAT JOURNAL VOL 35 NO.1 January – March 2021)
 • การยอมรับและการบังคับตามคำชี้ขาดทางการค้าพาณิชย์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน. วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 109 มกราคม – มีนาคม 2563. (ACCEPTANCE AND ENFORCEMENT OF INTERNATIONAL TRIBUNAL VERDICT WITHIN. SUTHIPARITHAT JOURNAL VOL 34 NO.109 January – March 2020)
 • ศึกษาและวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์:กรณีชายหญิงอยู่กินกันฉันสามีภรรยา. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่12 ฉบับที่1 มาราคม – มิถุนายน 2562.

งานสอน

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 • วิชากฎหมายอาญา1:ภาคทั่วไป
 • วิชากฎหมายอาญา1:ภาคความผิด
 • วิชาสัมมนากฎหมายอาญา
 • วิชากฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัว
 • วิชาพระธรรมนูญสาลยุติธรรม
 • วิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
 • วิชากฎหมายธุรกิจ

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

 • วิชากฎหมายอาญา1:ภาคทั่วไป
 • วิชากฎหมายอาญา1:ภาคความผิด
 • วิชากฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัว
 • วิชาพระธรรมนูญสาลยุติธรรม

 

ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 • วิชาทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา
 • วิชาปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา
 • วิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
 • วิชากฎหมายอาญาเปรียบเทียบ
 • วิชาบัณฑิตสัมมนา