นางสาวรัตนาพร มุ่งจ่าง

เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

 

การศึกษา

  • ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) Mass Communication มหาวิทยาลัยรามคำแหง