นางกานต์พิชชา  ศรีเจริญ

เลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

 

 

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารสำนักงาน), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์