อาจารย์ ดร.อังค์วรา ไชยอนงค์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการตลาด

 

การศึกษา

 •  S.J.D. Doctor of Juridical Science, Dissertation “ Reforming Damaged Thai Copyright Law: Evaluating Intellectual Property Damages From An Economic Perspective” Case Western Reserve University, Cleveland OH, U.S.A.
 • LL.M. Master of Laws in Intellectual Property
 • Law Certificate Summer Language and Law Institute
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรบัณฑิต

ประวัติการทำงาน

 • 2558-2560 Student Library Assistant, Case Western Reserve School of Laws, U.S.A.
 • 2553-2555 นิติกร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ผลงานตีพิมพ์

 • 2557 Reforming Damages In The Copyright Act In Thailand: Comparison Between U.S. and TRIPS.
  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 47 พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการวิจัยในปัจจุบัน

 • 2560 ผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการ “การศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน:บทวิเคราะห์ข้อตกลงเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับการลงทุนของอาเซียน” (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) ทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

กิจกรรม

 • 2556 สมาชิกชมรมกฎหมายทรัพย์สินทาางปัญญา, Case Western Reserve School of Laws, U.S.A.
 • 2553 ประธานกลุ่ม “ทนายสีขาว” สยามอารยะ ประเทศไทย
 • 2549-2550 สมาชิกชมรมเชียร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง