คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปี 2555

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปี 2553

ตารางสอน และตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ตารางสอน (ภาคปกติ)

ตารางสอบ (ภาคปกติ)

ปฎิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560

ตารางสอน และตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ตารางสอน (ภาคปกติ)

ตารางสอบ (ภาคปกติ)

ปฎิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560