ชื่องานวิจัย

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนเพื่อหันเหคดีเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดโดยไม่ต้องขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัว

ผู้วิจัย

ผศ.อัจฉรียา ชูตินันทน์

ปี พ.ศ.ที่แล้วเสร็จ

ม.ค. 51 –ธ.ค. 51

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

ชื่องานวิจัย

แนวทางการบูรณาการข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ผู้วิจัย

ศ.ดร.คณิต ณ นคร รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี ผศ.ธานี วรภัทร์ อ.ศรีสุรักษ์ สีวันนา
อ.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ อ.มณิสรา จุลสมัย อ.ธารทิพย์ เทียนทอง        อ.สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ปี พ.ศ.ที่แล้วเสร็จ

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

   

ชื่องานวิจัย

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการใช้วิธีเพื่อความปลอดภัยในมาตรการต่างๆ

ผู้วิจัย

ศ.ดร.คณิต ณ นคร รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี ผศ.ธานี วรภัทร์ อ.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์
อ.ศรีสุรักษ์ สีวันนา อ.พนิดา อนันทวรรณ อ.นิรัชรา วงษ์วรเนตร อ .ธารทิพย์ เทียนทอง
อ.สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ปี พ.ศ.ที่แล้วเสร็จ

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

   

ชื่องานวิจัย

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการไต่สวนมูลฟ้อง

ผู้วิจัย

ศ.ดร.คณิต ณ นคร รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี ผศ.ธานี วรภัทร์ ผศ.อัจฉรียา ชูตินันทน์
ผศ.นิภา พวงกนก อ.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ อ.มณิสรา จุลสมัย อ.นิรัชรา วงษ์วรเนตร
อ.สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ปี พ.ศ.ที่แล้วเสร็จ

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

   

ชื่องานวิจัย

โครงการวิจัย เรื่อง “ทบทวนปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศึกษาเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด”

ผู้วิจัย

รศ.พินิจ ทิพย์มณี

ปี พ.ศ.ที่แล้วเสร็จ

-

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

ชืองานวิจัย

วิจัยสถาบัน เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่1 คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้วิจัย

รศ.พินิจ ทิพย์มณี

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

ชื่องานวิจัย

รัฐธรรมนูญกับผลกระทบในการใช้มาตราการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ผู้วิจัย

อ.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ ผศ.ธานี วรภัทร

ปี พ.ศ.ที่แล้วเสร็จ

2551

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

สำนักงาน ป.ป.ส.

 

 

ชื่องานวิจัย

เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่จับกุม ผู้ถูกคุมประพฤติที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ

ผู้วิจัย

อาจารย์ชมชื่น มัณยารมย์

ปี พ.ศ.ที่แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอเค้าโครงงานวิจัย

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

จะเสนอขอทุนจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

   

ชื่องานวิจัย

การทบทวนความเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการบริโภคสุรา
In the term of law enforcing and punishment to find an extreme appropriation, to lay down measure for controlling alcohol comsuming

ผู้วิจัย

รศ.พินิจ ทิพย์มณี และอาจารย์ธารทิพย์ เทียมทอง

ปี พ.ศ.ที่แล้วเสร็จ

2550

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมสุขภาพจิต สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) พ.ศ.2550

   

ชื่องานวิจัย

โครงการติดตาม ประเมินผล และพัฒนารูปแบบและแนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล
Program of following , analyzing , developping and measures to reduce the case to the court

ผู้วิจัย

ศ.ดร.คณิต ณ นคร (หัวหน้าคณะวิจัย) ศ.ดร.ไพศิษฎ์ พิพัฒนกุล รศ.ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ รศ.ดร.วีระ โลจายะ รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี ผศ.ธานี วรภัทร์ ผศ.อัจฉรียา ชูตินันทน์ ผศ.นิภา พวงกนก อ.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ อ.มณิสรา จุลสมัย อ.นิรัชรา วงษ์วรเนตร

ปี พ.ศ.ที่แล้วเสร็จ

2550

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ทุนสนับสนุนของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2550

   

ชื่องานวิจัย

โครงการติดตาม ประเมินผล และพัฒนารูปแบบและแนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล
Program of following , analyzing , developping and measures to reduce the case to the court

ผู้วิจัย

ศ.ดร.คณิต ณ นคร (หัวหน้าคณะวิจัย) ศ.ดร.ไพศิษฎ์ พิพัฒนกุล ศ.ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ รศ.ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ รศ.ดร.วีระ โลจายะ รศ.ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี ผศ.ดร.พรชัย เลื่อนฉวี รศ.พินิจ ทิพย์มณี ผศ.ธานี วรภัทร์ ผศ.อัจฉรียา ชูตินันทน์ ผศ.นิภา พวงกนก อ.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ อ.มณิสรา จุลสมัย อ.นิรัชรา วงษ์วรเนตร

ปี พ.ศ.ที่แล้วเสร็จ

2549

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ทุนสนับสนุนของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2549

   

ชื่องานวิจัย

สิทธิผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา
The rights of inmates under criminal procedures

ผู้วิจัย

อ.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ และ ผศ.ธานี วรภัทร์

ปี พ.ศ.ที่แล้วเสร็จ

2549

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2549

   

ชื่องานวิจัย

การศึกษารูปแบบธุรกรรมทางการเงินในสถาบันการเงินจากฐานข้อมูลธุรกรรมทาง
การเงินระบบ “AERS”
A study of monetary transactions in financial institutions extracted from AERS database

ผู้วิจัย

อ.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ (ผู้ร่วมวิจัย) และ ศ.วีระพงษ์ บุญโญภาส (หัวหน้าคณะวิจัย)

ปี พ.ศ.ที่แล้วเสร็จ

2549

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ทุนอุดหนุนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2549

   

ชื่องานวิจัย

กฎหมายทำแท้งในกรณีที่มารดามีปัญหาทางจิต
Abortion law for mothers with psychological disorder

ผู้วิจัย

รศ.พินิจ ทิพย์มณี

ปี พ.ศ.ที่แล้วเสร็จ

2548

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย

ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2548

ชื่องานวิจัย

มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศศึกษาเฉพาะกรณี อุทยานแห่งชาติ
Legal measures for the management of ecotourism
Resources : specifically the case of national parks