ปีการศึกษา 2561

 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
 587191010004  นายจิรวุฒิ ลิปิพันธ์  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 575154040079  นายกิตติกรณ์  บุญโล่ง  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 585154050001  นายนิธิ ละเอียดดี  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 605154040019  นางสาววริศรา กุญชร ณ อยุธยา  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 595154040040  นางสาวกอบบุญ โยธามาตย์  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 575154050009  นางสาวทิพย์วรรณ เดชะผล  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

   เลขทะเบียน   ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
   587191010004   นายจิรวุฒิ ลิปิพันธ์    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   605154040019   นางสาววริศรา กุญชร ณ อยุธยา    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   595154040040   นางสาวกอบบุญ โยธามาตย์    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   575154050009   นางสาวทิพย์วรรณ เดชะผล    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   585154040018   นางสาวอิมตีนาน ยูดา       หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   575154050016   นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

ปีการศึกษา 2560

 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
   587191010004  นายจิรวุฒิ ลิปิพันธ์  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   577191010001  นายเดชาศัย อินทรมณี  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   557191010001  นายอิงครัต ดลเจิมล  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   575154050014  นายวิเชษฐ์ สินประสิทธิ์กุล  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   585154040015  นางสาวพชรา เจนรักสุขุม  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   565154040055  นายธนพัฒน์ พิพัฒชนะ  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   575154040003  นางสาวศิริพร จักขุรักษ์  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   585154050013  นางสาวภาวนา เเสงอำนาจ  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   565154040076  นางสาวนิรชา บุญอภัย  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
  587191010004  นายจิรวุฒิ ลิปิพันธ์  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  565154040055  นายธนพัฒน์ พิพัฒชนะ  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  565154040076  นางสาวนิรชา บุญอภัย  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  575154040013  นางสาวจุฑาทิพย์ พิชยปัญญาวัฒน์  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  585154040001  นางสาวกัญวดา นิยมผล  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  585154040006  นายพิพัฒน์พล ศรีรัตน์  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  585154040055  นางสาวจิรัสย์ จิตระเมศ  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  565154040004  นายสหวัฒน์ ธนาจุฬาวงษ์  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  575154040079  นายกิตติกรณ์ บุญโล่ง  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต