ปีการศึกษา 2561

 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
   595154050006    น.ส.จันทร์จรัส จันเดชชนะวงศ์    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   585154050010    น.ส.ชนิกา แก้วรัตน์    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   595154050003    น.ส.จิระภา กิจจงถาวรกุล     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
   595154050006    น.ส.จันทร์จรัส จันเดชชนะวงศ์    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   585154050010       น.ส.ชนิกา แก้วรัตน์    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   595154050003       น.ส.จิระภา กิจจงถาวรกุล     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

ปีการศึกษา 2560

 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
- -    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
   565154020045    นางสาววรรษมน หมวกไสว   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   605254020038    นายโอฬาร  สุขเข็ม   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   565154020002    นายทวีศักดิ์  จันทร์สุข   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   565154020014    นายโยธิน  ธีรานุสนธิ์   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   565154030010    นางสาวกนกวรรณ  ภูผาจิตต์   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   565154030025    นายจักรกริช  พิสันเทียะ   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต