ปีการศึกษา 2561

 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
   567191010004    นางรจนศม สุบงกช    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   567191010008    นายโกเมศ สุบงกช    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
   567191010004    นางรจนศม สุบงกช    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

ปีการศึกษา 2560

 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
   567191010004    นางรจนศม สุบงกช    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   567191010008    นายโกเมศ สุบงกช    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
   567191010004    นางรจนศม สุบงกช    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   567191010008    นายโกเมศ สุบงกช    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต