ปีการศึกษา 2561

 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
 595154030007  นายศรศวัส  มลสุวรรณ    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
 595154030007  นายศรศวัส  มลสุวรรณ   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

ปีการศึกษา 2560

 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
  - -    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
 565154030061  นางสาวพิณทิพย์  จิตต์พิพัฒน์   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 565154040064  นายวุฒิพงศ์ ศรีรักษา   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 565154040009  นางสาวอาภาพรรณ วิเศษ   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 565154040015  นายณรงค์พล  จันทร์เอม   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 565154040007  นางสาวบุษยมาศ นิลนนท์   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 565154040020  นางสาวพัชราภรณ์ พาณิชย์   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต