ปีการศึกษา 2561

 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
    587191010001    นายพหลวัฑฒิ์ อินทรบุญสม    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
    587191010002    นายภาคภูมิ พันธุ์รัตน์    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
    575154030016    นางนิภัทรา  ราชนา    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
    575154030014    นางสาวกษรา  ตั้งใจ    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
    575154030012    นายกานต์  ราชนา    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
    587191010001    นายพหลวัฑฒิ์ อินทรบุญสม    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
    587191010002    นายภาคภูมิ พันธุ์รัตน์    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
    575154030016    นางนิภัทรา  ราชนา    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
    575154030014    นางสาวกษรา  ตั้งใจ    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
    585154030022    นายศรัน  ธีระภัทรานันท์    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
    575154020030    นางสาวสิริพัชร์ ไพศาล    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
    575154020053    นางสาวกาญจนา ถาวรฟ้ง    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
    575154030020    นายอมร พิทักษ์เดชะ    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
    575154040027    ร้อยเอกรักษ์ธรรม อิศรางกูรฯ    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

ปีการศึกษา 2560

 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

 เลขทะเบียน  ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร
 587191010001  นายพหลวัฑฒิ์ อินทรบุญสม  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 587191010002  นายภาคภูมิ พันธุ์รัตน์  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 565154030017  นางสาวอาศิรารักษ์ เรืองวัฒนตระกูล  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 565154030033  นางสาวปัทมาพร คชภักดี  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
  587191010001  นายพหลวัฑฒิ์ อินทรบุญสม หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  587191010002  นายภาคภูมิ พันธุ์รัตน์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  565154030017  นางสาวอาศิรารักษ์ เรืองวัฒนตระกูล หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  565154030033  นางสาวปัทมาพร คชภักดี หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  565154030013  นางสุวรรณา จีรโภคกุล หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  565154020049  นายรัฐภพ พงศ์ชัยประทีป หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  565154030003  นางสาวศุศิชา ช่วงชิด หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  565154030047  นายวิกร ทัพเป็นไทย หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  565154030056    นางสาวหทัยกาญจน์ เเสงวงศ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  565154030027  นางสาวธัญรดี ฟูกลิ่น หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต