ปีการศึกษา 2561

 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
   585154040028    นางสาวธัญญพร ทองศรีนุช    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
 - -   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

ปีการศึกษา 2560

 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
 - -    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
   565154030005    น.ส.ลภัสรดา ภูมิรินทร์   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   565154040073    นายคณิน เต็งสุวรรณ์   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   585154040028    นางสาวธัญญพร ทองศรีนุช   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต