ปีการศึกษา 2561

 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
 575154020063  นางสาวณภัทร์วรัญญ์  แสงจันทร์   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
  575154020063  นางสาวณภัทร์วรัญญ์  แสงจันทร์   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

ปีการศึกษา 2560

 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
- -    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
 565154020051  นางสาววิจิตรา  สืบวงศ์   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 565154020042  นางสาวรสิกา  กาญจนะ   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 565154020008  นางสาวจิตรราภรณ์  ทรัพย์สิน   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 565154020039  นางสาวชาริณี  นภาศรี   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 565154020064  นางสาวเนติมา  โฆมานะสิน   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 565154020046  นางสาวกุลธิดา  หองทองคาน   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 565154020058  นางสาวสิยาภรณ์  สัมมากฤษณ์   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต