ปีการศึกษา 2561

 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
    567191010002    นายสุชาติ เเนวประเสริฐ    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
    567191010002    นายสุชาติ เเนวประเสริฐ    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
    595154040054    นางสาวศิรินันท์  สะราคำ    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
    595154040028    นางสาวพริชชา  บำรุงศรี    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
    575154040028    นายคธา รักแผน    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
    575154040039    นางสาวสุกมล ปฐมอมรเลิศ    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
    575154040053    นางสาวสุวภา วะชุม    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
    595154040011    นายธีรยุทธ พบหิรัญ    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
    575154040025    นางสาวพิมพิมล วรรธนะหทัย    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
    575154040032    นายภัทรภณ  แย้มสวัสดิ์    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

ปีการศึกษา 2560

 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
   567191010002    นายสุชาติ เเนวประเสริฐ    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   565154040018    นายนวพล เอี่ยมสอาด    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
    567191010002    นายสุชาติ เเนวประเสริฐ    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   565154040018    นายนวพล เอี่ยมสอาด    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   565154040063    นางสาวญานิศา เนียมประดิษฐ์    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   565154040061    นางสาวสุวนี วงศรีเทพ    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   565154040091    นายปรัชญา บุญวุฒิ    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   565154040056    ว่าที่ ร.ต.ญ. ยุวรัตน์ ชารี    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   565154040067    นางสาวดารารัตน์ อุตรศรี    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   565154040012    นางสาตวงพร จุลตามะระ    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   565154040060    นางสาวจิตจุฑา พงศ์ชลิต    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต