ปีการศึกษา 2561

 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
   557191010005    นางสาวมยุรี จำจรัส    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   557191010006    นายสหพัฒน์ หอมจันทร์    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   557191010007    นายเจตภวินท์  รามเเก้ว    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   587191010003    นายธีรยุทธ ทองทับ    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   587191010006    นางสาวกมลณัฐน์ น้อยไกรไพร    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   587191010005    นายประมวล เเสงเเก้วศรี    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
   587191010003    นายธีรยุทธ ทองทับ    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   587191010006    นางสาวกมลณัฐน์ น้อยไกรไพร    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   587191010005    นายประมวล เเสงเเก้วศรี    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

ปีการศึกษา 2560

 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
   557191010005    นางสาวมยุรี จำจรัส    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   557191010006    นายสหพัฒน์ หอมจันทร์    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   557191010007    นายเจตภวินท์  อังศุชวาลนิตย์    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   587191010003    นายธีรยุทธ ทองทับ    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   587191010006    นางสาวกมลณัฐน์ น้อยไกรไพร    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   587191010005    นายประมวล เเสงเเก้วศรี    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   565154030011    นางสาววันวิสาข์ เทพยศ    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   565154020041    นางสาวมาริญญา นวลสะอาด    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   565154020070    นางสาวคณารัตน์ คงเปีย    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   565154020067    นางสาวชลธิชา หงษ์มีเสียงสี    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล     หลักสูตร
   557191010005    นางสาวมยุรี จำจรัส    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   557191010006    นายสหพัฒน์ หอมจันทร์    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   557191010007    นายเจตภวินท์  รามเเก้ว    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   587191010003    นายธีรยุทธ ทองทับ    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   587191010006    นางสาวกมลณัฐน์ น้อยไกรไพร    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   587191010005    นายประมวล เเสงเเก้วศรี    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   565154020004    นางสาชนัฎฐา ผาจวง    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   565154020040    นางสาวพัฒนตรา นามพิกุล    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   585154020016    นางสาวชนกนันท์ นาคบัว    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
   585154020018    นายพงศกร เพ็ญจันทร์    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต