ปีการศึกษา 2561

 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
 585154030013  นายวรพจน์  ทวีวงศ์ไพฑูรย์  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 605154030005  นางสาวจีระนันท์  ภูตรี  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 585154030024  นายพิสุทธิศักดิ์  โรจนหัสดิน  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 595154020047  นางสาวสุกฤตา  พิทยชินโชติ  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 575154020044  นางสาวขวัญชนก  สายชมภู  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 575154030028  นางสาวกุลนิธี  ขุนทองจันทร์  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
 585154030013  นายวรพจน์  ทวีวงศ์ไพฑูรย์  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 585154030024  นายพิสุทธิศักดิ์  โรจนหัสดิน  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 595154020047  นางสาวสุกฤตา  พิทยชินโชติ  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 575154020044  นางสาวขวัญชนก  สายชมภู   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 575154030028  นางสาวกุลนิธี  ขุนทองจันทร์  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

ปีการศึกษา 2560

 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
  595154030022  ดาบตำรวจคมสัน  คำสุระ    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 585154030013  นายวรพจน์  ทวีวงศ์ไพฑูรย์    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 575154030005  นางสาวกิตติสุข วรสิทธิ์    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 585154030003  พ.ต.ธีรัชญ์ ตันอารีย์    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 585154030036  นายกิตติศักดิ์ สมพล    หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

   เลขทะเบียน    ชื่อ-นามสกุล    หลักสูตร
 565154020077  นายนพดล  ยงเกียรติกานต์   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 565154020057  นางสุรัสวดี  พรหมยอด   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 575154030005  นางสาวกิตติสุข วรสิทธิ์   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 585154030003  พันตรีธีรัชญ์ ตันอารีย์   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 585154030036  นายกิตติศักดิ์ สมพล   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 565154030004  นางสาววันทนีย์  เพิ่มพรม   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 575154030023  นางสาวนภาพร  เจริญลาภกิจ   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 585154030005  นางสาวภิญญภัค  สินรา   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 585154030013  นายวรพจน์  ทวีวงศ์ไพฑูรย์   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 605154030005  นางสาวจีระนันท์  ภูตรี   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต