กำหนดการและใบสมัครค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 6

ใบสมัครค่ายเยาชน

กำหนดการค่ายเยาชน

แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อภาคนิพนธ์(Caption Project)คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อภาคนิพนธ์

หน้าปก Capstone

คำแนะนำในการจัดทำภาคนิพนธ์

ตัวอย่างสารบัญ Capstone

หน้าปก Capstone Eng

ประกาศคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ที่ 0405/09003 เรื่อง หลักเกณฑ์การปัจฉิมนิเทศเพื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักเกณฑ์การปัจฉิมนิเทศเพื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมกฎหมายและกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลสำหรับครู อาจารย์ และผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1

เรื่อง “อยู่อย่างไรห่างไกลคุก : ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ”